ความคาดหวัง ...

การพัฒนาระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ให้ได้คุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนจัดบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจึงมีความสำคัญที่สุด โปรแกรม OP-PP2010 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ได้เห็นจุดบกพร่องของข้อมูล และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามส่วนขาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลของหน่วยบริการมีคุณภาพ การนำคุณสมบัติของโปรแกรมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่นำไปใช้ และผู้พัฒนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามนำไปอ้างอิงกับหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้ผู้ที่นำโปรแกรมไปใช้งาน ได้ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในด้านระบบสุขภาพของประเทศต่อไป...
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ ....ผู้พัฒนาโปรแกรม...

Update:


16-09-2559
Version 5.0.24
- ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
- ปรับเพิ่มรหัสการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ แฟ้ม LABOR (bresult)
- ปรับหน้าผลการตรวจสอบให้สามารถดูรายการข้อมูลที่ถูกต้องได้หลังจากตรวจสอบ
- ปรับเพิ่มรหัสสิทธิการรักษา INSTYPE (8408)
14-07-2559
Version 5.0.23
- ปรับปรุงรหัส ICD10TM (ทันตกรรม,แผนไทย,แผนจีน)
- เพิ่มรหัสส่งเสริมป้องกัน (SpecialPP-1B260,1B261,1B262)
- ปรับปรุงรหัสกิจกรรมชุมชน
22-06-2559
Version 5.0.21
- เพิ่มรหัสมาตรฐานแฟ้ม ACCIDENT (AIRWAY,STOPBLEED,SPLINT,FLUID)
- เพิ่มรหัสบริการชุมชนแฟ้ม COMMUNITY_SERVICE
- ปรับปรุงรหัสหัตถการตาม ICD10TM-2012
- ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลผู้ป่วยการใช้ยาปฏิชีวนะ (ASU) ให้มีรหัสโรคและรายชื่อยาที่ใช้
- ปรับเงื่อนไขการตรวจซ้ำซ้อนของแฟ้ม REHABILITATION (เพิ่ม SEQ ในการตรวจซ้ำ)
02-05-2559
Version 5.0.20
- แก้ไขการตัดข้อมูล HDC ตั้งค่าเบื้องต้นเฉพาะ รพ.สต.
- เพิ่มรหัสมาตรฐานแฟ้ม NUTRITION อาหารที่กิน 5=นมและอาหารอื่นๆ
30-03-2559
Version 5.0.19
- เพิ่มรหัสมาตรฐาน CHRONIC (typedisch) 11=กลับเป็นซ้ำ
- ปรับตัวอักษรให้เป็นภาษาไทยรองรับ windows10
- เพิ่มเมนูการตรวจสอบข้อมูลสำหรับ สสจ. ใน HDC
17-02-2559
Version 5.0.12
- เพิ่มเติมรหัสวัคซีนโปลิโอฉีด IPV-P (401)
- เพิ่มเติมรหัสหน่วยบริการ
- เพิ่มเติมการตรวจสอบรหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (SPECIALPP) (ตรวจสอบแบบละเอียด)

28-12-2558
Version 5.0.11
- แก้ไขการตรวจแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD เชื่อมโยงกับแฟ้ม SERVICE (Error 9200)
- แก้ไขการพิมพ์รายงานแฟ้ม HOME,PROVIDER
- เพิ่มการตรวจสอบ ICF เชื่อมโยงกับแฟ้ม SERVICE
- เพิ่มเติมการตัดข้อมูลของ สสจ. ให้สามารถเลือกวันที่ UPDATE ได้

"การปรับปรุงทั้งหมด" »

Note: การปรับปรุงเวอร์ชั่น เมื่อลงโปรแกรมใหม่ ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่า ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว .....