รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2553
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธาน

     
สอบถามปัญหา แนะนำ เสนอแนะแนวทาง เพื่อพัฒนางานระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) สามารถติดต่อประสานงานได้ที่


รังสรรค์ ศรีภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ 083-5992262

email : rangsan.s@nhso.go.th, fantacy_hot@hotmail.com

 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔
Special thank : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สำหรับพื้นที่เว็บไซต์นี้