รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2554

     
[OP] [EPI] [FP] [ANC] [MCH] [PP]
ผลการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลปีงบประมาณ 2554 ข้อมูล OP ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว (รายการ)

ระดับประเทศ
รหัส
จังหวัด
ต.ค. 53
พ.ย. 53
ธ.ค. 53
ม.ค. 54
ก.พ. 54
มี.ค. 54
เม.ย. 54
พ.ค. 54
มิ.ย. 54
รวมคะแนน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
ส่ง
ผ่าน
%
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00


ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณค่าคุณภาพข้อมูล

 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔
Special thank : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สำหรับพื้นที่เว็บไซต์นี้