รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2552 (อุทธรณ์)

     
ตามที่ กลุ่มงานศูนย์สารสนเทศ สปสช. ได้ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลปีงบฯ 52 ซึ่งได้ปิดการประมวลผลรอบปกติเมื่อ วันที่ 20/3/2553 และปิดรับข้อมูลอุทธรณ์เมื่อ 31/12/2552 โดยมี แนวทางการประมวลผลดังนี้
   1. ข้อมูลดิบที่ใช้ในการประมวลผล เป็นข้อมูลดิบที่รวมรอบปกติและรอบอุทธร์เข้าด้วยกัน แล้วทำการประมวลผลใหม่ทั้งปี
   2. เงื่อนไขในการประมวลผลใช้เงื่อนไขเดียวกับรอบเดือน 200906 - 200909 นั่นคือ
     1 Point = ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ PID, DATE_SERV, ICD, PAYMENT
     0.25 Point = เพิ่มอีก 0.25 เฉพาะี่ที่มีการส่งข้อมูลโรคเรื้อรัง
   3. เงื่อนไขการให้คะแนนเรื่องของรหัสวินิจฉัยโรค ICD จะใช้หลักเกณฑ์์คือ
     1 คน/1 รพ/1 วัน/1 seq จะได้ POINT ไม่เกิน 1 POINT
     1 คน/1 รพ/1 วัน/ จะได้ POINT ไม่เกิน 3 POINTS

๏ปฟInvalid query: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO)
รหัส
จังหวัด
ข้อมูลปกติ
ข้อมูลปกติ+อุทธรณ์
ผลต่างคะแนน
OP
PP
OP+PP
OP
PP
OP+PP
OP
PP
OP+PP