รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2553

     
ผลการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลปีงบประมาณ 2553 (ข้อมูลตั้งแต่ ต.ค.52 - ก.ย.53)
รหัส
จังหวัด
ข้อมล OP
ข้อมูล PP
รวมคะแนน
OP
Proced
Refer
Drug
ANC
EPI
FP NUTRI MCH PP
CHRONIC
WOMEN
OP
PP
OP+PP
รวม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หน่วยนับ = point
ที่มา : โรงพยาบาลได้จากการส่งข้อมูลมาที่เขต 8 ส่วนสอ.ได้จาก Provis ของแต่ละจังหวัด

เงื่อนไขในการประมวลผลในภาพรวมของ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ใช้เกณฑ์ตาม สปสช. ส่วนกลาง และเพิ่มเติมเงื่อนไขดังนี้
   1. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OP)

 • ข้อมูลรับบริการ (Service) = 1 point / Visit
 • จัดสรรเพิ่มเติมข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ (DRUG) ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ = 0.5 point/visit
 • จัดสรรเพิ่มเติมข้อมูลการรับ-ส่งต่อ (REFER) = 0.5 point/visit
 • จัดสรรเพิ่มเติมข้อมูลหัตถการ (PROCED) ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ = 0.5 point/visit
      2. ข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (PP)
 • ข้อมูลบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) = 1.5 point
 • ข้อมูลบริการวางแผนครอบครัว (FP) = 1.5 point
 • ข้อมูลบริการฝากครรภ์ (ANC) = 1.5 point
 • ข้อมูลการสำรวจโภชนาการ (NUTRI) เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี = 1.5 point
 • ข้อมูลการตั้งครรภ์และดูแลแม่ (MCH) มีวันที่ดูแลแม่ 1 ครั้ง = 1.5 point , มีวันที่ดูแลแม่ 2 ครั้ง = 2.0 point, มีวันที่ดูแลแม่ 3 ครั้ง = 2.5 point
 • ข้อมูลการดูแลลูกหลังคลอด (MCH) มีวันที่ดูแลลูก 1 ครั้ง = 1.5 point , มีวันที่ดูแลลูก 2 ครั้ง = 2.0 point, มีวันที่ดูแลลูก 3 ครั้ง = 2.5 point
 • ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ (WOMEN) = 1.5 point
 • ข้อมูลโรคเรื้อรัง (CHRONIC) = 1.5 point
 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
เลขที่ ๒ อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น ๓ ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒-๓๒๕๖๘๑ , โทรสาร ๐-๔๒-๓๒๕๖๗๔
Special thank : โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สำหรับพื้นที่เว็บไซต์นี้